Pracovný program

Náš program pre obnovu Slovenska:

Pozn.: Na dokončení webstránky stále pracujeme a programové ciele pre jednotlivé oblasti priebežne dopĺňame.

Štát tu musí byť pre občanov!

Štátna správa a ochrana obyvateľstva


HNUTIE-STABILITA je silne protikorupčné hnutie so zmyslom pre poriadok a systematickú prácu. Kriminalitu v štáte nebudeme tolerovať – u vreckárov na uliciach ani u politikov v kanceláriách! Rovnako tak zatočíme s amaterizmom v štátnych inštitúciách.

Zmodernizujeme štátnu správu na úroveň 21. storočia. Zdigitalizujeme prácu úradov.

Obnoviť materiálno-technické zabezpečenie civilnej ochrany a zlepšiť manažment krízového riadenia v štáte. Rovnako tak plánujeme neustále modernizovať vybavenie Hasičského a záchranného zboru.

Posilníme ochranu štátnych hraníc pred nelegálnou migráciou , V záujme bezpečnosti občanov zachováme právo na legálne držanie zbrane a práva obetí trestných činov postavíme nad práva páchateľov. Režim vo väzniciach sprísnime ! 

V prvom kroku odpolitizujeme policajný zbor a obnovíme dôveru občanov v bezpečnostné zložky. Všetci nominanti na vrcholné pozície PZ budú musieť podstúpiť skríning na polygrafe (detektore lži). Boj proti korupcii bude nekompromisný, ale objektívny a apolitický. Pre zlepšenie bezpečnosti na uliciach zvýšime preventívnu činnosť polície v miestach s najväčším rizikom kriminality


Sme verní Slovenskej republike!

Obrana a armáda

Zabezpečenie suverenity, územnej celistvosti SR a bezpečnosti našich občanov patrí medzi priority HNUTIA- STABILITA . Preto presadzujeme posilnenie OS SR a ich následnú transformáciu späť na Armádu Slovenskej republiky.

Aj keď obranné aliancie môžu byť niekedy prínosom, história nás poučila, že skutočne spoliehať sa môžeme vždy len sami na seba. A k tomu potrebujeme sebavedomé a silné ozbrojené sily. Pevný železný štít, ktorý bude chrániť rodiny a domovy nás všetkých vo dne aj v noci.

Štruktúry armády musia byť funkčné a efektívne, postavené na národnom a vlasteneckom princípe. Nutnú modernizáciu armády chceme zabezpečiť prioritne prostredníctvom slovenského obranného priemyslu a domácich firiem. 


Za obnovu poľnohospodárstva a skutočnú ochranu prírody!

Pôdohospodárstvo a životné prostredie

HNUTIE-STABILITA  vníma Slovensko ako krajinu s významnou poľnohospodárskou a lesníckou históriou, ktorú je potrebné naplno zachovať a rozvíjať.

Obnovu poľnohospodárstva a posilnenie potravinovej sebestačnosti chceme dosiahnuť nielen zastabilizovaním súčasných poľnohospodárskych subjektov (PPD, atď.), ale aj podporou nových, najmä mladých a rodinných farmárov. Skonsolidujeme rozdrobené pozemky, pomôžeme producentom zdravých potravín a posilníme ekologické hospodárenie. Nedovolíme skupovanie slovenskej vody a pôdy cudzincami a používanie GMO na území SR. Namiesto toho zjednodušíme predaj z dvora a opäť zlegalizujeme tradičný domáci chov.

V oblasti životného prostredia presadzujeme skutočnú ochranu prírody založenú na dlhodobých skúsenostiach a odborných analýzach,nie na premotivovanom, ale často amatérskom aktivizme. Z tohto dôvodu odmietame rôzne nedomyslené (európske) "zelené plány", ktoré nespĺňajú základné odborné kritériá technickej realizovateľnosti, ekonomickej udržateľnosti ani samotnej ekologickej účinnosti. Samozrejme, vnímame globálne otepľovanie a zmeny počasia. Sme však obozretní a chceme sa pripraviť aj na "adaptačný scenár", t.j. že globálne otepľovanie sa ľudstvu nepodarí zvrátiť, a že klíma sa jednoducho zmení. 

Znepokojuje nás pretrvávajúce znečistenie prírody a vodných tokov na Slovensku, a preto presadzujeme rapídne dobudovanie kanalizácií, verejných vodovodov a podporu recyklácie odpadov. Sme pripravení intenzívne riešiť sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré ničia zdravie tisíckam ľudí. Podporujeme zmysluplný prechod domácností a priemyslu na obnoviteľné/bezemisné zdroje energií a znižovanie energetickej náročnosti budov cez byrokraticky nenáročné opatrenia. Tak, aby sme ochránili prírodu, a zároveň aby aj ľudia ušetrili. 

Lesy chceme obhospodarovať tak, aby produkovali nielen drevo, ale plnili aj ekologickú a kultúrnu funkciu. Drevo považujeme za strategickú surovinu, ktorú chceme spracovávať prioritne v drevospracujúcom priemysle na Slovensku. Zastavíme nekontrolované drancovanie a vývoz surového dreva zo štátnych lesov do zahraničia. 

Vytvoríme nové ministerstvo cestovného ruchu, aby sa financie dostali efektívnejšie do regiónov a podnikom. Veď predsa Slovensko je krajina, ktorá žije  cestovným ruchom a je len v našom záujme aby to fungovalo, 


Musíme rozvíjať našu kultúru a tradície!

Kultúra a objektívne médiá

Sme odhodlaní brániť naše národné hodnoty a tradície v kultúrno-ideologickom zápase s "progresivizmom". V rámci ochrany nášho kultúrneho dedičstva plánujeme zvýšiť podporu pre ľudovú a regionálnu kultúru, zaviesť systémové financovanie na obnovu chátrajúceho pamiatkového fondu (hradov, zámkov a kultúrnych pamiatok), a taktiež zveľaďovať aj duchovné dedičstvo po našich predkoch (tradície, povesti, atď.). Nechceme však zostať žiť len v minulosti.

Pozornosť zameriame aj na ochranu štátneho a úradného jazyka Slovenskej republiky – slovenčiny, a to aj v styku s inštitúciami EÚ, ktoré sa snažia národné jazyky vytláčať. Prehĺbime väzby s našimi krajanmi v zahraničí a budeme rozvíjať slovenskú súdržnosť. V duchu nášho historického dedičstva vytvoríme Centrum slovanských kultúr.

Preveríme vplyv mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia na kultúrnu a mediálnu scénu. 

Preto zrušíme názorovú cenzúru, zavedieme absolútnu slobodu slova a posilníme právo občanov na slobodný prístup k informáciám či už z masmédií, alebo tzv. alternatívnych médií.


Silné Slovensko v srdci Európy

Zahraničná politika

Zahraničná politika Slovenskej republiky musí presadzovať národno-štátny záujem a reflektovať hodnoty a tradície vyznávané Slovenskom a jeho občanmi. V HNUTI-STABILITA vnímame zložitosť a komplexnosť geopolitických vzťahov a neoceniteľný význam diplomacie pre zachovanie mieru a prosperity.

Nestotožňujeme sa však so súčasným politickým smerovaním EÚ. Presadzujeme zásadnú reformu EÚ a jej návrat k výlučne hospodárskemu združeniu suverénnych národných štátov, kde bude rešpektovaná sloboda pohybu a podporovaná technologická a inovačná spolupráca 

chceme výrazne posilniť spoluprácu Slovenska v rámci združenia V4.

Okrem trvalej hospodárskej spolupráce s európskym priestorom chceme rozvíjať aj obchodné vzťahy s Ruskou federáciou, Čínou, Indiou, ďalšími krajinami BRICS-u či inými relevantnými ekonomikami vo svete.


Štát tu musí byť pre občanov!

Rodinná a sociálna politika

Cieľom HNUTIA-STABILITA  je posilniť sociálnu politiku štátu a zabrániť ďalšiemu zbedačovaniu poctivých ľudí.

Preto výrazne navýšime štátnu podporu pre pracujúce rodiny s deťmi.

Sociálnu politiku postavíme na princípe spravodlivosti a zásluhovosti, aby sa viac oplatilo pracovať ako len poberať dávky. Občania, ktorí sa nechcú prispôsobiť nemôžu dostávať zadarmo to, čo si všetci ostatní musia platiť.

Zavedieme bezplatné rekvalifikácie, aby si ľudia mohli nájsť lepšiu prácu a dokázali pružnejšie reagovať na potreby pracovného trhu. Podporíme integráciu a zamestnávanie zdravotne postihnutých a vytvoríme podmienky pre návrat opatrovateliek a ošetrovateliek zo zahraničia späť na Slovensko.

Postaráme sa o slovenských dôchodcov, ktorí budovali náš štát. Zastavíme neustále zvyšovanie dôchodkového veku a z daní a dividend zo strategických podnikov zvýšime dôchodky tak, aby sa z nich dalo žiť slušne a dôstojne.

 


Zdravie je najväčší dar!

Zdravie a zdravotná starostlivosť

V zmysle článku 40 Ústavy SR zabezpečíme bezplatnú zdravotnú starostlivosť na celom území Slovenska a obnovíme dostupnosť lekárskej starostlivosti a záchrannej služby aj na vidieku. Skoncujeme s ponižujúcim nosením si vlastného toaletného papieru a hygienických potrieb do nemocníc. Rozhodovanie v zdravotníctve vymaníme spod vplyvu finančných skupín, pochybných mimovládnych organizácií a farmaceutických firiem tak, aby bol na prvom mieste vždy záujem pacienta.

Zákonné zdravotné odvody bude spravovať len jedna štátna poisťovňa, ktorej cieľom nebude dosahovať zisk pre biznismenov, ale garantovať občanom poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Pre záujemcov ponecháme možnosť súkromného nadštandardného pripoistenia.

Nedostatok odborníkov v zdravotníctve budeme riešiť zlepšením pracovných podmienok, zavedením motivačného platového ohodnotenia a zlepšením ich spoločenského postavenia.

Odpolitizujeme medicínu, obnovíme práva pacientov na rozhodovanie o svojom tele (vrátane väčšej slobody v očkovaní) a taktiež práva poskytovateľov na slobodné medicínske myslenie.


Sme presvedčení, že cieľom zdravotníctva má byť ľudí vyliečiť a nie len donekonečna liečiť a robiť z nich pacientov, resp. zákazníkov pre zdravotnícky systém. Preto budeme okrem samotnej zdravotnej starostlivosti intenzívne podporovať aj prevenciu a propagovať zdravú životosprávu a životný štýl. 


Zlepšíme vymožiteľnosť práva a zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov!

Právo a spravodlivosť

V prvom kroku obnovy právneho štátu na Slovensku zlepšíme vymožiteľnosť zákonov a práv, a to najmä pre bežných občanov.

Za účelom nastolenia rovnakého metra pred zákonom úplne odpolitizujeme políciu a prokuratúru (vrátane voľby generálneho prokurátora). Zavedieme absolútnu slobodu slova a názorov. Zrušíme spolitizovanú a skompromitovanú Špeciálnu prokuratúru. Boj proti korupcii bude objektívny a spravodlivý. Rozhýbeme súdy a stanovíme expresné časové lehoty na súdne úkony. Pre občanov zriadime v každom okresnom meste bezplatné právne centrá. Práva obetí postavíme nad práva páchateľov, pričom tresty a väzenie sprísnime tak, aby sa vo väzení nemal nikto lepšie ako na slobode.

Spravíme poriadok aj so zločincami a mafiou v politike. Zavedieme skutočnú hmotnú zodpovednosť verejných činiteľov a kľúčových politických nominantov za škody, ktoré vzniknú nesprávnym úradným postupom. Samozrejmosťou bude aj povinné preukazovanie pôvodu majetku pre funkcionárov, ktorí rozhodujú o verejných zdrojoch. Legislatívu nastavíme tak, aby poslanci NR SR, ktorí berú plat, museli byť v práci rovnako zodpovedne, ako bežní občania.

Prijmeme zákon na prísnu kontrolu činnosti politických mimovládnych organizácií, a to najmä tých, ktoré sú financované zo zahraničia.

Pre zvýšenie kontroly občanov nad rozhodnutiami politikov sfunkčníme referendum. Zrušíme minimálne kvórum pre platnosť referenda a výsledok referenda spravíme ústavne záväzným.

právo na používanie hotovosti.


Za dôstojný a šťastný život vo všetkých kútoch Slovenska!

Samospráva a regionálny rozvoj

Slovensko – to sú ľudia žijúci v regiónoch po celom našom území. Preto budeme v rámci regionálnej politiky pracovať prioritne na znižovaní regionálnych rozdielov. Strategické investície presmerujeme do najmenej rozvinutých regiónov, najmä na východnom a strednom Slovensku, aby mali ľudia slušné živobytie aj tam a nemuseli opúšťať rodiny kvôli cestovaniu za prácou.

Zastavíme vyľudňovanie vidieka a zabezpečíme, aby mali aj občania v najodľahlejších obciach primeraný prístup k základným službám – k lekárovi, k obchodu s potravinami, pošte, škole a škôlke. Cez štátny fond rozvoja bývania naštartujeme prostredníctvom malých a stredných domácich firiem výstavbu mestských/obecných bytov najmä pre mladé rodiny.

Kvalitné a čerstvé potraviny z najbližšieho okolia SEBESTAČNÉ OKRESY REGIONY. 

Z pozície štátu zachováme samosprávnosť miest a obcí, ktoré poznajú svoje okolie a sami najlepšie vedia, čo je pre nich správne. Preto samosprávam ponecháme/prinavrátime najdôležitejšie kompetencie, ako napr. výkon stavebného úradu, školskej správy a starostlivosti o životné prostredie.

Presadíme zníženie počtu samosprávnych krajov (VÚC) na 3+1, prípadne 4+1. Pomôžeme samosprávam s vysporiadaním pozemkov pod cestami a stavbami a pozemky Slovenského pozemkového fondu presunieme v rámci katastrov pod správu miest a obcí.

Rozvoju miest a obcí pomôžeme nielen finančne, ale aj organizačne. Znížime byrokraciu pri podávaní rozvojových projektov a zrýchlime ich schvaľovanie.

Novými projektovými výzvami podporíme najmä zníženie vysokých energetických nákladov miest a obcí, napríklad projektmi na zatepľovanie budov (administratívnych budov, jedální, telocviční, detských klubov…) či budovanie vlastných solárnych mini-elektrární.

Dbať budeme aj na zlepšenie odpadového hospodárstva, recykláciu odpadov a vyčistenie obcí, riek a lúk od odpadkov. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!